Romania

If you’re a Romanian national

How to change your name

If you’re a Romanian national you can change your name if certain conditions apply.

There are three possible ways of changing your name:

Changing your name through the Romanian authorities (in Romania)

Romanian nationals resident in the U.K. who have a different name shown in their non-Romanian identity documents, and who cannot present a document for the particulars to be entered in the Romanian civil registers, can request a change of name, in Romania, personally or by proxy using a power of attorney, at the town hall of the last place of residence in Romania or, if never having been resident in Romania, at the Directorate of Civil Status (“Direcţia de Stare Civilă”) within the General Public Directorate of Records of Persons (“Direcţiei Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor”) of Sector 1, Bucharest Municipality.

In order to change your name, in Romania, the following documents need to be submitted:

 • the application form (to be completed at the counter);
 • legalised copies of civil registration certificates (birth, marriage, etc.);
 • a copy of the Official Gazette of Romania, Part III, in which the extract from the request to change name appears, published within the last 12 months;
 • a document showing that the applicant is a Romanian citizen;
 • criminal record(s);
 • fiscal record(s);
 • the identity / travel documents, issued by the relevant foreign authorities, showing that the person bears the requested name (photocopy);
 • any other documents that you consider necessary to support the request (photocopy).
Changing your name through the Romanian Consulate General (in London)

You can change your name (if there is a document issued by the British authorities), or enter notes on your birth registration regarding the facts of civil status that have taken place abroad — through the Consulate General in London.

Your name change must comply with the provisions of Romanian law as to administrative name changes (Chapter II, article 41^1(2)(a) of Law 119/1996 regarding acts of civil registration).

You will need to submit the following documents:

 • Change of name deed (deed poll), witnessed by a solicitor or notary in the U.K., and sealed.  (Deed Poll Office will make sure your deed poll complies with these requirements.)  The deed poll will need to be legalised by the Legalisation Office in the U.K.
 • Two official copies of the (signed and legalised) deed poll translated into Romanian, by an authorised translator ↗. (The translator must have been authorized by the Romanian Ministry of Justice, and needs to have submitted a specimen of their signature and seal to the former Consular Section of the Romanian Embassy in London, the current Consulate General).
 • Romanian identity card / passport (within its validity period)
 • Romanian birth and/or marriage certificate (originals)

You must make an appointment through the external portal of the e-Consulate ↗.
The waiting time for the completion of your request at the Embassy is at least 6 months from the date of submission.

Changing your name and gender after getting a Gender Recognition Certificate

If you have changed your name and gender in the U.K., and you have a Gender Recognition Certificate recognising your change of gender, you should request your new name and gender be entered on your birth registration.  You can then apply for a new (Romanian) identity card / passport in your new name and gender.

You will need to submit the following documents:

 • Gender Recognition Certificate (GRC) recognising your new gender.  The GRC will need to be legalised by the Legalisation Office in the U.K.
 • Change of name / gender deed (deed poll), witnessed by a solicitor or notary in the U.K., and sealed.  (Deed Poll Office will make sure your deed poll complies with these requirements.)  The deed poll will need to be legalised by the Legalisation Office in the U.K.
 • New birth certificate (showing your new name and gender)
 • Two official copies of the GRC, deed poll, and birth certificate (if not issued by Romania) translated into Romanian, by an authorised translator ↗. (The translator must have been authorized by the Romanian Ministry of Justice, and needs to have submitted a specimen of their signature and seal to the former Consular Section of the Romanian Embassy in London, the current Consulate General).

You can submit your request to enter your new name and gender on your birth certificate —

 • in person at the register office where your birth was registered; or
 • by proxy, at the register office where your birth was registered; or
 • through the Consulate General (minimum settlement time 6 months).

Romanian law

The articles of Law no. 119 of October 16, 1996 (republished) regarding civil registration documents which concern changes of name are as follows:

The original Romanian text is in the left column, with the (non-authoritative) English translation in the right column.

Romanian (original text)

English (translation)

(not authoritative)

Capitolul II^1 — Schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

(la 02-05-2022, Actul a fost completat de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 105 din 20 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 29 aprilie 2022)

Chapter II^1 — Administrative change of the names of natural persons

(on May 2, 2022, the Act was supplemented by Point 52, Article I of Law no. 105 of April 20, 2022, published in the Official Gazette no. 412 of April 29, 2022)

Articolul 41^1
 1. (1)  

  Cetățenii români pot obține, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea, în condițiile prezentei legi.

 2. (2)  

  Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

  1. (a)  când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;
  2. (b)  când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care dorește să îl obțină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum și asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;
  3. (c)  când, din neatenția ofițerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoașterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate mențiuni greșite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;
  4. (d)  când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte și dorește simplificarea acestuia;
  5. (e)  când persoana în cauză este cunoscută cu un prenume și dorește adăugarea acestuia la prenumele inițial, cu respectarea dispozițiilor legale privind numărul maxim de cuvinte din care poate fi format prenumele;
  6. (f)  când persoana în cauză poartă un nume de proveniență străină și solicită să poarte un nume românesc;
  7. (g)  când persoana și-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, și dorește să revină la numele dobândit la naștere sau purtat anterior;
  8. (h)  când părinții și-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinților lor, cu respectarea dispozițiilor art. 41^4;
  9. (i)  când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalți membri ai familiei;
  10. (j)  când unul dintre soți sau ambii dorește/doresc schimbarea numelui de familie comun sau reunit purtat în timpul căsătoriei, cu respectarea dispozițiilor art. 282 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, și cu consimțământul celuilalt soț, dat în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilă;
  11. (k)  când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării nașterii, în formele prevăzute la art. 416 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, însă, întrucât nu s-a încuviințat și purtarea numelui de familie al acestuia, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;
  12. (l)  când prenumele purtat este specific sexului opus;
  13. (m)  când persoanei i s-a încuviințat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească și solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând hotărâre judecătorească definitivă;
  14. (n)  când persoana în cauză are numele schimbat în străinătate și nu are act administrativ străin, făcând dovada cu privire la aceasta cu pașaportul/actul de identitate emis de autoritățile străine;
  15. (o)  alte cazuri temeinic justificate.
 3. (3)  

  Sunt de asemenea considerate justificate și cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

  1. (a)  când persoana în cauză a adoptat minori și dorește ca aceștia să poarte un alt prenume;
  2. (b)  când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți, iar soțul supraviețuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naștere;
  3. (c)  când în urma divorțului un fost soț revine la numele de familie purtat anterior și care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorț, și dorește să poarte numele dobândit la naștere;
  4. (d)  când în urma divorțului un fost soț păstrează numele de familie purtat în căsătorie și dorește un nume purtat anterior căsătoriei sau numele dobândit la naștere;
  5. (e)  când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți celălalt soț se recăsătorește și, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta dorește să poarte numele de familie dobândit la naștere;
  6. (f)  când fostul soț dorește să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii, cu consimțământul fostului soț, dat în forma autentică sau în fața ofițerului de stare civilă;
  7. (g)  când părinții au divorțat, iar părintele care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei solicită pentru copil să poarte același nume de familie cu el;
  8. (h)  când s-a desfăcut adopția unei persoane căsătorite care are copii minori și în urma desfacerii adopției persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopție și dorește schimbarea numelui de familie al copilului/copiilor pentru a purta nume de familie comun;
  9. (i)  când unul dintre soți, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soț, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopție, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopției și celălalt soț dorește să poarte nume de familie comun cu acesta;
  10. (j)  când părintele căruia i-a fost încredințat un minor în urma divorțului solicită ca acesta să-i poarte numele de familie dobândit ca urmare a încheierii unei noi căsătorii, cu consimțământul soțului și al celuilalt părinte al minorului, dat în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilă.

(la 02-05-2022, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 105 din 20 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 29 aprilie 2022)

Article 41^1
 1. (1)  Romanian citizens can obtain, for valid reasons, the administrative change of their surname and first name or only one of them, under the conditions of this law.
 2. (2)  Name change requests are considered valid in the following cases:
  1. (a)  when the name consists of expressions which are indecent, ridiculous, or changed through translation or some other way;
  2. (b)  when the person in question has used, in the exercise of his profession, the name he wishes to obtain, providing proof of this, as well as of the fact that he is known in society by this name;
  3. (c)  when, due to the carelessness of civil registration officers or as a result of ignorance of the legal regulations in the matter, wrong entries were made in the civil registers or civil registration certificates were issued with erroneous names, on the basis of which other documents were issued;
  4. (d)  when the person in question has a surname or first name consisting of several words and wishes to simplify it;
  5. (e)  when the person in question is known by a first name and wishes to add it to his original first name, in compliance with the legal provisions regarding the maximum number of words from which the first name can be formed;
  6. (f)  when the person in question bears a name of foreign origin and wishes to bear a Romanian name;
  7. (g)  when the person has changed his name of foreign origin to a Romanian name, by administrative means, and wishes to return to the name given at birth or used previously;
  8. (h)  when the parents have changed their name administratively, and the children wish to bear a common surname with their parents, in compliance with the provisions of art. 41^4;
  9. (i)  when the person in question wishes to bear a common surname with his other family members;
  10. (j)  when one or both of the spouses wish to change their joint or combined surname used during their marriage, in compliance with the provisions of art. 282 of Law no. 287/2009, republished, with subsequent amendments, and with the consent of the other spouse, given in valid form or in front of the registrar;
  11. (k)  when the person in question proves that he was recognized by the parent after the registration of the birth, in the forms provided for in art. 416 para. (1) from Law no. 287/2009, republished, with subsequent amendments, however, as the carrying of his surname was not approved, there is no other possibility of acquiring the father's name except through administrative means;
  12. (l)  when the given name is specific to the opposite sex;
  13. (m)  when the person has been granted a change of sex by a court decision and wishes to bear an appropriate first name, presenting a final court decision;
  14. (n)  when the person in question has changed his name abroad and does not have a foreign administrative document, proving this with the passport/identity document issued by the foreign authorities;
  15. (o)  other thoroughly justified cases.
 3. (3)  Name change requests in the following cases are also considered justified:
  1. (a)  when the person in question has adopted minors and wants them to bear a different first name;
  2. (b)  when a marriage has ended by the death or by the judicial declaration of the death of one of the spouses, and the surviving spouse wishes to return to the surname carried before the marriage or to the surname acquired at birth;
  3. (c)  when, following divorce, an ex-spouse reverts to the last name he used before and which comes from another marriage, also terminated by divorce, and wishes to bear the name acquired at birth;
  4. (d)  when, following divorce, an ex-spouse keeps the family name taken in marriage and wants a name taken before marriage or the name acquired at birth;
  5. (e)  when, following the termination of a marriage through the death or judicial declaration of the death of one of the spouses, the other spouse remarries and, as a result of the dissolution of this marriage, he wishes to bear the surname acquired at birth;
  6. (f)  when the ex-husband wants to bear the surname he had in marriage, in order to have a common name with the children, with the consent of the ex-husband, given in valid form or in front of the registrar;
  7. (g)  when parents have divorced, and a parent who has returned to the last name he had before getting married wishes that the child bear the same last name as him;
  8. (h)  when the adoption of a married person who has minor children has been carried out and following the adoption the person in question reverts to the surname he had before the adoption and wishes to change the surname of the child (or children) to bear a common surname;
  9. (i)  when one of the spouses, at the end of their marriage, took the last name of the other spouse, a name that he acquired through adoption, and after the conclusion of the marriage the adoption is annulled and the other spouse wishes to bear a common surname with him;
  10. (j)  when the parent to whom a minor was entrusted following divorce wishes that he bear the surname acquired as a result of the conclusion of a new marriage, with the consent of the spouse and the other parent of the minor, given in valid form or in front of the registrar.

(on May 2, 2022, Chapter II^1 was supplemented by Point 52, Article I of Law no. 105 of April 20, 2022, published in the Official Gazette no. 412 of April 29, 2022)

Articolul 41^3
 1. (1)  Persoana care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă depune cerere, personal sau prin împuternicit cu procură specială, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale în a cărui/cărei rază teritorială își are domiciliul sau a avut ultimul domiciliu, în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate. Cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România depun cererea la Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului București.
 2. (2)  Cererea de schimbare a numelui trebuie să fie motivată prin unul dintre cazurile prevăzute la art. 41^1 alin. (2) și (3) și să fie însoțită de următoarele acte:
  1. (a)  actul de identitate și certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui, în original; originalul documentelor se fotocopiază și se restituie acesteia;
  2. (b)  un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, potrivit art. 41^7, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an, în original sau, dacă există mijloace informatice de verificare a autenticității acestuia, se poate prezenta un exemplar al acestuia emis de pe exemplarul original;
  3. (c)  dacă este cazul, consimțământul persoanei al cărei nume se solicită a fi purtat, dat în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilă;
  4. (d)  dacă este cazul, încuviințarea instanței de tutelă, în cazurile prevăzute de art. 41^4;
  5. (e)  pentru solicitanții care au împlinit vârsta de 14 ani, certificat de cazier judiciar;
  6. (f)  orice alte documente pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale;
  7. (g)  procură specială și copia actului de identitate al împuternicitului, în cazul în care schimbarea numelui este solicitată prin împuternicit cu procură specială.

(la 29-08-2022, Articolul 41^3 din Capitolul II^1 a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDONANȚA nr. 26 din 24 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 26 august 2022)

Article 41^3
 1. (1)  A person wishing a name change through administrative means must submit an application, personally or by proxy with a special power of attorney, to the local community public service for records of persons or, as the case may be, to the town hall of the administrative-territorial unit in whose territorial range is domiciled or had the last domicile, in the case of Romanian citizens domiciled abroad. Romanian citizens who have never been domiciled in Romania submit the application to the Public Directorate of Registration of Persons and Civil Status of Sector 1 of the Municipality of Bucharest.
 2. (2)  The request to change the name must be motivated by one of the cases provided for in art. 41^1 para. (2) and (3) and be accompanied by the following documents:
  1. (a)  the identity card and civil status certificates of the person requesting the name change, in the original; the original documents are photocopied and returned to her;
  2. (b)  a copy of the Official Gazette of Romania, Part III, in which it was published, according to art. 41^7, the extract from the name change request, a copy of which no more than one year has passed since its publication, in the original or, if there are computerized means of verifying its authenticity, a copy of it issued by on the original copy;
  3. (c)  if applicable, the consent of the person whose name is requested to be carried, given in authentic form or in front of the civil status officer;
  4. (d)  if applicable, the approval of the guardianship court, in the cases provided for by art. 41^4;
  5. (e)  for applicants who have reached the age of 14, criminal record certificate;
  6. (f)  any other documents that the applicant considers necessary to justify his request;
  7. (g)  special power of attorney and the copy of the authorized person's identity document, if the name change is requested by the authorized person with a special power of attorney.

(on August 29, 2022, Article 41^3 of Chapter II^1 was amended by Point 25, Article I of ORDINANCE no. 26 of August 24, 2022, published in the Official Gazette no. 840 of August 26, 2022)

Articolul 41^4
 1. (1)  Pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinți sau, cu încuviințarea instanței de tutelă, de către tutore. Dacă părinții nu se înțeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotărî instanța de tutelă.
 2. (2)  Când cererea de schimbare a numelui minorului este făcută de către unul dintre părinți, este necesar acordul celuilalt părinte, dat în forma autentică sau în fața ofițerului de stare civilă. Acordul nu este necesar în cazul în care celălalt părinte este pus sub interdicție ori este declarat mort sau decăzut din exercițiul drepturilor părintești.
 3. (3)  În cazul în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi semnată și de acesta.
 4. (4)  Pentru persoana pusă sub interdicție, cererea de schimbare a numelui se face de către tutore, cu încuviințarea instanței de tutelă.
 5. (5)  În cazul în care părinții copilului sunt decedați, necunoscuți, puși sub interdicție, dispăruți, decăzuți din drepturile părintești ori declarați judecătorește morți și nu a fost instituită tutela, cererea de schimbare a numelui minorului se face de către structura publică specializată pentru protecția copilului din subordinea consiliului județean ori a consiliului local/al sectorului municipiului București.

(la 02-05-2022, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 105 din 20 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 29 aprilie 2022)

Notă
Conform articolului 22, Capitolul IV din LEGEA nr. 140 din 17 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 mai 2022, în cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, referirile la măsura punerii sub interdicție judecătorească, respectiv la persoana pusă sub interdicție judecătorească se consideră a fi făcute la măsura consilierii judiciare sau a tutelei speciale, respectiv la persoana care beneficiază de consiliere judiciară sau de tutelă specială.

Article 41^4
 1. (1)  For minors, the request to change the name is made, as the case may be, by the parents or, with the approval of the guardianship court, by the guardian. If the parents do not agree on the change of the child's name, the guardianship court will decide.
 2. (2)  When the request to change the minor's name is made by one of the parents, the consent of the other parent is required, given in authentic form or in front of the officer of marital status. The agreement is not necessary if the other parent is placed under a ban or is declared dead or deprived of the exercise of parental rights.
 3. (3)  If the minor has reached the age of 14, the application will also be signed by him.
 4. (4)  For the person placed under ban, the request to change the name is made by the guardian, with the approval of the guardianship court.
 5. (5)  In the event that the child's parents are deceased, unknown, placed under ban, disappeared, lost parental rights or declared judges dead and guardianship has not been established, the request to change the minor's name is made by the specialized public structure for child protection under the subordination of the county council or the local council/of the sector of the municipality of Bucharest.

(on May 2, 2022, Chapter II^1 was supplemented by Point 52, Article I of Law no. 105 of April 20, 2022, published in the Official Gazette no. 412 of April 29, 2022)

Note
According to article 22, Chapter IV of Law no. 140 of May 17, 2022, published in the Official Gazette no. 500 of May 20, 2022, within the normative acts applicable at the date of entry into force of this law, references to the measure of placing under judicial interdiction, respectively to the person placed under judicial interdiction, are considered to be made to the measure of judicial counseling or special guardianship, respectively to the person who benefits from legal advice or special guardianship.

Articolul 41^5
 1. (1)  Schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere odată cu schimbarea numelui de familie al unuia dintre părinți sau ulterior, pentru motive temeinice, cu respectarea dispozițiilor art. 41^4.
 2. (2)  În situația în care ambii părinți solicită schimbarea numelui de familie, schimbarea numelui de familie al minorului este obligatorie și se realizează din oficiu.
 3. (3)  Prin excepție de la dispozițiile alin. (2), schimbarea numelui de familie a minorului care a împlinit vârsta de 14 ani se realizează numai cu consimțământul acestuia.
 4. (4)  Schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând.

(la 02-05-2022, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 105 din 20 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 29 aprilie 2022)

Article 41^5
 1. (1)  The change of the minor's surname can be requested together with the change of the surname of one of the parents or later, for valid reasons, in compliance with the provisions of art. 41^4.
 2. (2)  In the situation where both parents request a change of surname, the change of the minor's surname is mandatory and is carried out ex officio.
 3. (3)  By way of exception to the provisions of para. (2), the change of the surname of the minor who has reached the age of 14 is carried out only with his consent.
 4. (4)  The change of the minor's first name can be requested at any time.

(on 02-05-2022, Chapter II^1 was supplemented by Point 52, Article I of Law no. 105 of April 20, 2022, published in the Official Gazette no. 412 of April 29, 2022)

Enrolling your deed poll

Romania is not a Commonwealth country, so it is not possible to enrol a deed poll at the Royal Courts of Justice (unless you’re also a British national or a national of another Commonwealth country).  We always recommend against enrolling your deed poll, whether you are British or otherwise.  Enrolling is not required by any body or organisation in the U.K.

British nationals living in Romania

If you’re British and you live in Romania, you’ll need to have a U.K. deed poll to change your name and update your documents and records in the U.K.

If you’re a dual British / Romanian national, and you live in Romania, you may need to follow the Romanian process for changing your name, at the same time as you change your name in the U.K.

Legalisation

You do need to legalise your deed poll (attach an apostille) for use in Romania.